Platforma ASIST

Artă Veche Maramureșană

Descriere:

Firma va oferi servicii complete de schițare, prelucrare, furnizare materiale și livrare produs finit la un preț competitiv. O parte importantă a activități o vor reprezenta serviciile de reparație și restaurare a obiectelor tradiționale vechi (scaune, mese, mobilier tradițional, războaie de țesut, porți, obiecte de decor, etc.) care sunt foarte apreciate și căutate de proprietarii de hoteluri, pensiuni, restaurante sau simpli colecționari și care altfel riscă să sfârșească ca lemn de foc. Prin acest proiect se va încuraja și va accelera tendința de a construi in stil tradițional a caselor, pensiunilor și restaurantelor prin furnizarea produselor dorite în timp scurt și la calitate superioară. De asemenea, va atrage tinerii să învețe tradițiile și arta populară maramureșeana și românească. În ce privește activitatea economică viziunea firmei este de a oferi pe piață obiecte complexe, unicate, fabricate din lemn prin prelucrarea cu ajutorul unor echipamente specifice ce vor fi achiziționate în vederea bunei desfășurări a activități economice ale atelierului de creație.

Întreprinderea socială Artă Veche Maramureșeană SRL se va încadra perfect în conceptul de Economie Circulară prin următoarele activități:

  1. Refacere și Reutilizare: serviciile de reparație și restaurare a obiectelor tradiționale vechi
  2. Regândire-Recondiționare-Reorientare: utilizarea obiectelor vechi în realizarea de produse creative noi prin îmbinarea cu materiale moderne (oțel, sticlă, piele, rășină epoxidică) și care vor avea un nou ciclu de viață și nu vor sfârși ca lemn de foc/
  3. Reciclare: Utilizarea bucăților sănătoase din lemnul de stejar foarte vechi (100-200 de ani) rezultat din demolarea caselor tradiționale deteriorate pentru producția de obiecte de artă tradițională unicate.

Obiectivul social:

Sprijin financiar pentru minim 30 de copii/an ce fac parte din categorii defavorizate și sunt înscriși în învățâmântul primar/gimnazial , în vederea acoperirii unor cheltuieli generate de frecventarea programului școlar (cumpărare de manuale si rechizite, costuri legate de transport, produse de îmbrăcăminte, etc) pentru evitarea abandonului școlar. Misiunea sociala a întreprinderii este de a veni în sprijinul a minim 30 de copii / an, elevi ce urmează învățământul primar sau gimnazial în cadrul unităților de învățământ din regiunea Nord-Vest, copii care provin din familii vulnerabile, copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială și/sau în risc de abandon școlar.

Programele sociale vor fi finanțate prin contracte de sponsorizare încheiate cu școlile selectate și vor fi personalizate în funcție de situația copiilor identificați în grupul țintă. Astfel, se vor înființa burse de studii, materiale didactice și auxiliare, îmbrăcăminte, transport de la – până la școală, meditații, și alte nevoi ce vor fi identificate în colaborare cu unitățile de învățământ, pentru o perioadă de minim 2 ani. În plus vor fi sponsorizate prin intermediul unor organizații neguvernamentale (care are activități educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor, cu reprezentare la nivel național, în cel puțin 10 județe), cel puțin 3 ateliere de creație/an, la atelierul nostru, inclusiv transportul și cazarea în sistem All Inclusive pe o perioada de 7 zile, într-un cadru natural, nepoluat din Maramureșul Istoric, pentru minim 20 de copii din aceste categorii vulnerabile.

Nevoia identificată:

Oportunitățile copiilor care cresc în sărăcie sau care provin din familii vulnerabile, dezavantajate, pot fi grav afectate, iar drepturile lor refuzate. Sărăcia în rândul copiilor nu este doar nedreaptă din punct de vedere etic, ci reprezintă, totodată, o problemă socială și economică. Sărăcia nu înseamnă doar neîndeplinirea nevoilor de bază ale copiilor, precum alimentație, haine și condiții de locuit. Fenomenul presupune și lipsa posibilităților de a participa la activități precum cele sportive, culturale sau alte activități de relaxare. Mai mult, șansele copiilor care cresc în sărăcie de a dobândi aptitudini și competențe care să le permită, în viitor, să iasă din sărăcie și să contribuie la bunăstarea societății se reduc considerabil. Din aceste motive considerăm că accesul la educaţiei şi sprijinul necesar primit în cadrul unităţilor de invâţământ la care sunt înscrişi copiii din categorii defavorizate va influenţa pozitiv viaţa acestora şi îi va ajuta să depăşească în viitor condiţia socială în care se află la momentul actual, iar riscul de abandon şcolar să scadă semnificativ. O lipsă a educației poate reprezenta un factor de risc major de sărăcie si excluziune socială

Soluţia dezvoltată de întreprinderea socială:

Problema socială identificată este riscul de marginalizare, de exluziune socială şi de abandon şcolar pe care o reprezintă copiii ce provin din familii vulnerabile. Programele sociale vor fi finanţate prin contracte de sponsorizare încheiate cu şcolile din zona tintă şi vor fi personalizate în funcţie de situaţia copiilor indentificaţi în grupul ţintă. Astfel, se vor înfiinta burse de studii, materiale didactice şi auxiliare, îmbrăcăminte, transport de la – pana la scoala, meditatii, şi alte nevoi ce vor fi identificate în colaborare cu unităţile de învatamant, pentru o perioadă de minim 2 ani.

Impact / Beneficii/Rezultate:

Inovare socială: Website-ul va avea dezvoltată o secțiune în care copiii/tinerii din categoriile vulnerabile descrise anterior, fără discriminare, vor avea posibilitatea de a se putea inscrie gratuit, să își creeze un cont prin care vor putea valorifica aici creațiile proprii, obiectele de artizanat şi meşteşugărești tradiționale pe care le realizează, fără nici o taxă sau comision. De asemenea întreprinderea socială va acorda tot sprijinul, pentru cei care nu au nici un fel de posibilități, trimițând GRATUIT diverse materii prime și materiale (bucăți de lemn pregătite pe măsură, mărgele, sfori, piese metalice, printuri și șabloane, etc.) în funcție de nevoile lor, pentru a-și pune în practică ideile, creațiile.

Întreprinderea socială intenționează să promoveze produsele astfel realizate și să intermedieze vânzarea către clienții săi. În acest mod se va încuraja inițiativa personală a copiilor, se va stimula creativitatea și pofta de a învăța cel puțin in domeniul artei, culturii și tradițiilor și în plus, prin acest mod, se va ameliora și gradul de sărăcie. Nediscriminare: Întreprinderea Artă Veche Maramureșană SRL va aplica principiile egalității de șanse și nediscriminării atăt pentru angajare cât și pentru selecția copiilor care vor beneficia de repartiția profitului pentru ajutor sau a copiilor care vor beneficia de atelierele de creație. Astfel, întreprinderea Artă Veche Maramureșană SRL va aplica riguros toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Va urmări promovarea valorilor umane care pot aduce valoare adăugată serviciilor şi produselor oferite, angajarea personalului necesar făcându-se pe criterii de competență profesională, conform cerințelor minime de angajare, fără a se ţine cont de sex, vârsta, etnie, handicap, orientare sexuala sau religie. Pe de altă parte, în cadrul regulamentelor interne ale companiei se vor introduce dispoziții pentru interzicerea discriminărilor de orice fel, urmărindu-se un tratament egal între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă, cât şi în cadrul relaţiilor cu clientii şi a instituţiilor cu care angajaţii vor veni în contact în cadrul relaţiilor de muncă. Pentru a facilita accesul la atelier persoanelor cu dizabilități motorii avem în vedere să achiziționăm prin proiect un cărucior electric pentru invalizi.

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor: Echipamentele moderne achiziționate prin proiect eficiente energetic, iluminatul LED care reduce consumul de curent electric cu 89%, panourile fotovoltaice care asigura 30% din necesarul de energie electrică, panourile solare care asigură pe timpul verii 100% apa calda necesară, centrala termică cu biocombustibil care are o eficiență de 89% si emisii reduse fum, toate contribuie implicit la principile unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

  • Minim 20 de copii beneficiari ai acțiunilor organizate pentru cele 3 ateliere de creație sponsorizate prin intermediul unor organizații neguvernamentale cu activitate la nivel național,Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020 precum: copii din familii dezorganizate, copii aflaţi în risc de sărăcie copii aflaţi în sărăcie cu risc de abandon şcolar şi excluziune socială, copii victime a unei forme de violenţă, în cadrul ori în afara familiei, copii expuşi riscului major de violenţă, în cadrul ori în afara familiei, copii orfani, copii instituţionalizaţi/ în plasament, copii proveniţi din familii de rromi şi/sau alte familii vulnerabile, își vor lua acasă obiectele lucrate în atelier și suplimentar cadou și alte obiecte/produse care vor considera a le fi necesare în viitor
  • Minim 30 de copii din același grup țintă, din regiune Nord-Vest, vor beneficia de bursele școlare și ajutoarele acordate prin repartizarea a minim 90% din profitul firmei.
  • Ong-urile si Unitățile de Invațământ cu care vor fi încheiate contractele de sponsorizare

Persoana de contact:

 Batovski Dorel
 0735199990
 batovskid@gmail.com