Platforma ASIST

TWS Nordelectron

Descriere:

Activitatea principală desfășurată de întreprinderea socială constă în acordarea asistenţei tehnice de specialitate prin punerea în funcţiune/instalarea şi mentenanţa aparaturii şi a dispozitivelor medicale utilizate în spitalele, clinicile şi cabinetele stomatologice din judeţul Maramureş. Desemenea întreprinderea socială își propune desfășurarea și a altor activități de reparare a echipamentelor și dispozitivelor electronice industriale.

Întreprinderea socială va oferi servicii de mentenanță și reparații a aparaturii medicale, a aparaturii vechi cu o durată mare de exploatare care poate fi reparată şi exploatată în condiții de siguranță, prin înlocuirea componentelor vechi şi uzate cu componente noi sau adaptarea unor componente care încorporează tehnologie modernă inovativă și sunt mai eficiente din puncte vedere profesional şi energetic. Serviciile de întreţinere şi reparaţie cuprind în principal operaţiuni de verificarea a îndeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, integritate etc.), emiterea unui raport de încercări care să conţină rezultatele obţinute în urma examinărilor şi testărilor (rapoarte teste de electrosecuritate, rapoarte teste presiune şi temperatură etc) iar în cazul în care dispozitivul medical nu mai poate îndeplini sub nici o formă criteriile de acceptanţă (una sau mai multe dintre valorile măsurate ale cerinţelor esenţiale de securitate sau performanţă se situează sub limita specificatiilor tehnice admise), va emite raport de casare sau scoatere din funcţiune însoţit de un memoriu justificativ.

Obiectivul social:

Un prim grup țintă care formează obiectul misiunii sociale a întreprinderii sociale este format din totalitatea personalului medical din clinicile şi cabinetele stomatologice ale județului Maramureș. Lipsa tehnicienilor specialişti care asigură buna funcţionare a aparaturii medicale din clinicile şi cabinetele stomatologice se rasfrânge asupra populaţiei din zonă care este nevoită să recurgă la serviciile medicale din alte oraşe aflate la zeci de kilometrii distanţă de reşedinţa acestora.

Alte două componente vizate de misiunea întreprinderii sociale şi importante pentru societate sunt cea de sănătate și cea de educație. Prin repartizarea unei părți din cele 90% de profit realizat de firmă, întreprinderea socială își propune imbunătaţirea stării de sănătate a unui grup de persoane vîrstnice din județul Maramureș, aflate în centrele de îngrijire, prin asigurarea accesului la tratamente medicale stomatologice inovative, moderne care pot asigura confort și calitate vietii. În completarea misiunii sociale, întreprinderea își propune îmbunătățirea nivelului de educație şi a rezultatelor în activitatea școlară a unui grup de până la 15 elevi pasionați de electronică și electrotehnică prin implicarea lor în alte activității educative extraşcolare. Acest grup țintă în care pot fi inglobaţi elevi aflați în risc de abandon școlar sau proveniți din grupurile vulnerabile (de sărăcie și excluziune socială), elevi cu dizabilităţi sau copii din comunitățile marginalizate ale județului Maramureș, vor fi beneficiarii unui curs de inițiere în electrotehnică care va fi susținut de administratorul întreprinderii sociale în cadrul Clubului copiilor. Ele vor corelate cu nevoile individuale, familiale și cu situația socio-economică a orașului, pe toata perioada de implementare a proiectului. Finanțarea acestor activități se va realiza prin repartizarea unei părți din cele 90% din profitul realizat de firmă

Nevoia identificată:

Întreprinderea socială se adresează în principal medicilor stomatologi și comunităţilor pe care aceştia le deservesc, iar nevoile sociale acoperite de către întreprindere sunt nevoi de ordin tehnic, fără de care acest grup nu poate satisface nevoile medicale stomatologice ale comunităților izolate din Maramureş. Zona geografică de acţiune a întreprinderii sociale se intinde la est de Munţii Gutâi acoperind tot Maramuresul istoric. Întreprinderea socială doreşte să acopere golul existent în zona menţionată, cu personal tehnic specializat care să asigure funcţionarea clinicilor şi cabinetelor stomatologice fără întreruperi semnificative în fluxul acordării asistenţei medicale comunităţilor din oraşele, comunele şi satele maramureşene.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Grupul țintă este reprezentat de totalitatea personalului medical din clinicile şi cabinetele stomatologice ale județului Maramureș. În completarea misiunii sociale, întreprinderea își propune îmbunătățirea nivelului de educație şi a rezultatelor în activitatea școlară a unui grup de până la 15 elevi pasionați de electronică și electrotehnică prin implicarea lor în alte activității educative extraşcolare. Acest grup țintă în care pot fi inglobaţi elevi aflați în risc de abandon școlar sau proveniți din grupurile vulnerabile (de sărăcie și excluziune socială), elevi cu dizabilităţi sau copii din comunitățile marginalizate ale județului Maramureș, vor fi beneficiarii unui curs de inițiere în electrotehnică care va fi susținut de administratorul întreprinderii sociale în cadrul Clubului copiilor. Ele vor corelate cu nevoile individuale, familiale și cu situația socio-economică a orașului, pe toata perioada de implementare a proiectului.

Persoana de contact:

  Mîndru Romeo
  0762236164
  mindruromeo@yahoo.com,