Platforma ASIST

Asocitia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Descriere:

  Misiunea
 • sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților din România, Ucraina și Republica Moldova, prin încheierea de parteneriate pentru învățare, organizarea și desfășurarea unor programe de formare profesională și promovarea educației continue.
  Obiective:
 • crearea unor programe care să faciliteze învățarea interculturală, cooperarea transfrontalieră și schimbul de experiență în domeniul economiei sociale și a angajării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile;
 • sprijinirea tinerilor și adulților din mediul rural, a migraților, minorităților și persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării accesului la toate formele de învățare, pe piața muncii;
 • promovarea dezvoltării regionale și comunitare prin desfășurarea unor cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, specializare, stagii de ucenicie, și înființarea unor programe de evaluare și certificare a competențelor cu acces pentru toate categoriile sociale;
 • organizarea unor activități de voluntariat pentru dezvoltarea abilităților de muncă și a unor instruiri tematice pentru prevenirea traficului de persoane, bullying-ului și segregării copiilor cu dizabilități și de etnie romă în școli;
 • furnizarea de servicii sociale suport acreditate pentru incluziunea socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie.
  Oferta de cursuri:
 • Formare de formatori – cursuri de specializare cu certificare ANC ;
 • Îngrijitoare bătrâni la domiciliu – curs de calificare cu certificare ANC;
 • Lucrător în comerț – curs de calificare cu certificare ANC;
 • Ospătar – curs de calificare cu certificare ANC;
 • Competențe informatice – cursuri de inițiere cu certificare ANC;
 • Campionul Comunității – cursuri acreditate de Ministerul Educației și derulate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „George Tofan’’ Suceava;
 • Cursuri de instruire non-formală pentru activități antibullying, anti-trafic și prevenirea segregării în școli;
 • Stagii de voluntariat
  Servicii:
 • Consultanță în managementul organizațional;
 • Consultanță în managementul proiectelor;
 • Consilere și mediere pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități.
  Servicii sociale:
 • Centrul de incluziune socială- Servicii de asistență comunitară- WISE- serviciu social licențiat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale conform noilor standarde Cod serviciu social 8899CZ- PN-V în Nomenclatorul serviciilor social din România.

Obiectivul social:

Sprijinirea accesului pe piața muncii a tuturor persoanelor din comunitate prin oferirea de servicii suport pentru ocupare, instruire la locul de munca, formare profesională si crearea de locuri de munca

Nevoia identificată:

Lipsa serviciilor personalizate pentru sprijinirea angajării persoanelor aflate in situație de risc

Soluția dezvoltată de întreprinderea socială:

Învățarea la locul de munca prin stagii personalizate de ucenicie

Impact / Beneficii/Rezultate:

Peste 90 % din participanți si-au găsit un loc de munca remunerat

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

Persoane greu si foarte greu ocupabile (tineri NEETs, persoane cu dizabilități, persoane de etnie roma )

Nevoile întreprinderii:

Colaborarea cu alte întreprinderi sociale pentru ocuparea pe piața muncii a persoanelor aflate in situație de risc

Persoana de contact:

 Raluca Iacob
 0230524128
 bucovinainstitute.office@gmail.com

Pagina de facebook a întreprinderii sociale:

  https://www.facebook.com/i.bucovina/

Site-ul întreprinderii sociale:

 https://bucovinainstitute.org/