Platforma ASIST

SC Expertiza Integrată SRL

Descriere:

SC Expertiza Integrată SRL este o întreprindere de economie sociala din localitatea Alba Iulia, înființată sub forma unei societăți cu răspundere limitata, care desfășoară ca activități principale : servicii de contabilitate, servicii de salarizare si de personal, servicii de audit, servicii de consultanta fiscala, servicii de consultanta in afaceri, servicii de consultanta pentru obținerea de fonduri nerambursabile, servicii de consultanta in domeniul achizițiilor publice etc. Administratorul noi întreprinderi sociale, vine cu o pregătire profesionala in domeniu la un nivel ridicat, finalizând o facultate de profil – Contabilitate si Informatica de Gestiune – activând in domeniu de aproximativ 10 ani, fiind membra a Corpului Experților Contabili si al Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) Pe lângă acestea, solicitantul mai este calificat ca Expert Resurse Umane, Expert Achiziții Publice, Manager de Proiect, având experiență notabila in aceste calificări. Misiunea sociala a întreprinderii nou înființate, este aceea de a servii intereselor persoanelor si grupurilor de persoane vulnerabile din localitatea Alba Iulia, de a contribuii la dezvoltarea locala sustenabila a sectorului non-agricol si a economiei in spațiul urban al municipiului Alba Iulia si al Regiunii de Dezvoltare Centru.

Obiectivul social:

 • Crearea de premise privind creșterea ocupării, prin crearea de noi locuri de munca pentru persoanele care aparțin grupurilor vulnerabile in vederea îmbunătățirii condițiilor de trai;
 • Încheierea de parteneriate/protocoale cu instituțiile de învățământ din localitatea Alba Iulia, pentru practica elevilor / studenților de la profilul economic – financiar, din categoria Grup Vulnerabil, practica care ii ajuta la obținerea de cunoștințe si experiență in domeniu, contribuind astfel la creșterea gradului de pregătire in comunitate, societatea devenind astfel tutore de practica pentru aceste instituții;
 • Acordarea unei burse sociala către un tânăr care aparține grupului vulnerabil, student in domeniul economic din una dintre unitățile de învățământ cu care întreprinderea va încheia un contract de parteneriat;
 • Asigurarea de consultanța financiara pentru ONG-urile / Asociații acreditate de pe raza localității Alba Iulia care implementează programe de plasare pe piața munci a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile;
 • Crearea de masuri pentru conceperea in localitatea Alba Iulia a unui model de bune practici in domeniu, la nivel local, regional si național prin organizare de Job Cluburi prin care se va face transferul de cunoștințe bazice economice, fiscale si contabile către Grupurile Vulnerabile.

Nevoia identificată:

 • Nevoia clienților de a primi soluții financiar – contabile integrate pornind de la analiza nevoilor si a condițiilor de lucru specifice fiecărui domeniu de activitate si fiecărei companii;
 • Necesitate dezvoltării unui sistem integrat de management financiar, unde clientul poate beneficia de o gama larga de servicii financiar contabile, de la A -> Z, respectiv : management integrat financiar, analiza economică financiara, servicii contabile, audit, arhivare electronica securizata, soluție de back-up date, documentații pentru creditare, documentații pentru a participa la licitații, consultanta in elaborarea de propuneri de finanțarea in vederea dezvoltării propriei afaceri, etc, nemaifiind nevoit sa apeleze la diferiții specialiștii / firme, lucru care generează pierdere de resurse financiare si timp.
 • Nevoia de consultanta financiara si fiscala specializata sub forma de analiza economico- financiară de indicatori necesara societăților care folosesc aceste date ca si instrumente de management;
 • Nevoie de digitalizare a serviciului de consultanta financiara specializata, pentru companii mari si multinaționalele din zona prin centralizarea electronica de documente si transformarea lor in instrumente de management care pot fi utilizate in timp real.

Grupul țintă/beneficiari direcți și indirecți:

  Clienții business ai întreprinderii sociale sunt :
 • Persoane juridice : ONG-uri/ Asociații /Fundații, Instituții publice, Instituții de învățământ, Asociații de locatari, Agenții economici respectiv Societăți comerciale înființate in baza legii 31/1990, din toate domeniile de activitate.
  Clientii sociali ai intreprinderii sociale nou infiintate sunt : atat persoane fizice cat si juridice, din zona de implementare a planului de afaceri :
  Persoane fizice:
 • Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; Angajați care doresc să se recalifice;
 • Persoane în risc de sărăcie și excluziune socială, conform indicelui AROPE;
 • Someri înregistrați și neînregistrați;
 • Persoane ocupate în agricultura de subzistență;
 • Persoane care doresc sa obtina o calificare CECCAR
 • Alți beneficiari ai serviciilor de ocupare aflați în situații de dificultate pe piața muncii.
  Persoane juridice :
 • ONG-uri sau Asociatii cu activitate in domeniul social, care implemeteaza programe pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile ;

Nevoile întreprinderii:

 • Nevoia de încheia parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru ca acestea sa pună la dispoziție, lunar, o baza de date cu voluntarii care doresc sa facă practica in cadrul întreprinderii pentru a învăța tainele acestei meserii, devenind astfel tutori de practica pentru cele doua Instituții de Învățământ;
 • Nevoie de calificare profesionala a grupurilor vulnevarabile – prin repartizarea a 1% din profitul brut al întreprinderii, se vor ajuta financiar Asociațiile / ONG-urile din localitatea Alba Iulia, care militează pentru dezvoltarea acestor grupuri vulnerabile, oferindu-le cursuri gratuite de calificare profesionala, astfel încât întreprinderea să poată facilita accesul acestora pe piața muncii. ;/
 • Nevoia de calificare continuă a propriilor salariați prin susținerea din surse proprii de cursuri de calificare si astfel îmbunătățirea gradului de pregătire al angajaților.

Persoana de contact:

 Barbu Maria Loredana
 0741596716
 business.expertiza@gmail.com

Site-ul întreprinderii sociale:

 http://expertizaintegrata.ro/

Pagina de facebook a întreprinderii sociale:

 https://www.facebook.com/expertizaintegrata/